Doručení do 72 hodin pokud je zboží skladem
Doprava zdarma nad 1600 KČ
Tvůj košík 0 Kč

    Produkty

    Nenašla sa žiadna zhoda

Kategorie

Nenašla sa žiadna zhoda

Značky

Nenašla sa žiadna zhoda

Reklamační řád

Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek prodávajícího  Madviso s. r. o., IČO: 50 545 060, se sídlem: Leškova 8, Bratislava, 811 04 v souladu s předmětem podnikání (dále jen „prodávající“), a popisuje postup, jakým způsobem přistupovat k reklamaci zboží pořízeného v e-shopu Trenujeme.sk/cs. Tímto reklamačním řádem prodávající informuje kupujícího o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění reklamace, včetně údajů o tom, kde lze reklamaci uplatnit, jakož io provádění záručních oprav. Tento reklamační řád je zveřejněn na internetové stránce internetového obchodu prodávajícího přes Trenujeme.sk/cs. Převzetím zboží kupující souhlasí s tímto reklamačním řádem a potvrzuje, že byl s jeho obsahem seznámen. Prodávající si vyhrazuje právo na změny tohoto reklamačního řádu bez předchozího upozornění.

Výklad pojmů

Prodávajícím je obchodní společnost Madviso s. r. o., IČ: 50 545 060, se sídlem: Leškova 8, Bratislava, 811 04. Další informace o prodávajícím jsou uvedeny na této stránce v sekci „Kontakt". Kupujícím se pro účely tohoto reklamačního řádu rozumí fyzická nebo právnická osoba, která jako spotřebitel koupila zboží od prodávajícího v rámci jeho prodejní sítě nebo prostřednictvím elektronického obchodu na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího a která má právo na uplatnění nároků z odpovědnosti za vady. Reklamací se pro účely tohoto reklamačního řádu rozumí uplatnění odpovědnosti za vady výrobku. Vybavením reklamace se pro účely tohoto reklamačního řádu rozumí ukončení reklamačního řízení předáním opraveného výrobku, výměnou výrobku, vráceným kupní ceny výrobku, vyplacením přiměřené slevy z ceny výrobku, písemná výzva k převzetí plnění nebo odůvodněné zamítnutí reklamace. Odborným posouzením se pro účely tohoto reklamačního řádu rozumí vyjádření znalce nebo stanovisko vydané autorizovanou nebo akreditovanou osobou nebo stanovisko osoby oprávněné výrobcem k provádění záručních oprav.

Odpovědnost za vady

Prodávané zboží musí mít požadovanou, popřípadě právními předpisy stanovenou jakost, množství, míru nebo hmotnost a musí být bez vad, zejména musí odpovídat závazným technickým normám. Prodávající odpovídá za vady, které má prodané zboží při převzetí kupujícím a za vady, které se vyskytnou po převzetí zboží v záruční době. U zboží prodávaném za nižší cenu neodpovídá za vady, pro které byla sjednána nižší cena. Záruční doba je 24 měsíců. Pokud je na prodávaném zboží, jeho obalu nebo návodu k němu připojeném vyznačena lhůta k použití, záruční doba neskončí před uplynutím této lhůty. U zboží, které jsou určeny k tomu, aby se užívaly po delší dobu, stanoví zvláštní předpisy záruční dobu delší než 24 měsíců. Záruční doba přesahující 24 měsíců se může týkat i jen některé součástky zboží.

Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím.

Pokud má koupené zboží uvést do provozu jiný podnikatel než prodávající, začne záruční doba běžet až ode dne uvedení zboží do provozu, pokud kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí zboží a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost. Pokud záruční doba začíná běžet od jiného dne, jak od dne převzetí zboží kupujícím, musí se tato skutečnost vyznačit v záručním listě. Na žádost kupujícího je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Pokud to povaha zboží umožňuje, postačí namísto záručního listu vydat doklad o koupi zboží. Prohlášením v záručním listě vydaném kupujícímu v reklamě může prodávající poskytnout záruku přesahující rozsah záruky stanovené v zákoně. V záručním listě určí prodávající podmínky a rozsah této záruky. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy kupující po skončení opravy byl povinen zboží převzít se do záruční doby nezapočítává. Pokud dojde k výměně zboží, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží. Totéž platí, pokud dojde k výměně součástky, na kterou byla poskytnuta záruka. V případě výměny vadného zboží kupující obdrží doklad, na kterém bude vyměněné zboží označen. Případné další reklamace se uplatňují na základě původního dodacího listu a tohoto reklamačního dokladu. Práva kupujícího z odpovědnosti za vady zboží zaniknou, pokud se neuplatnili v záruční době.

Záruční podmínky

Kupující je povinen při převzetí zboží zboží prohlédnout a zkontrolovat kompletnost zboží a příslušných dokladů (daňový doklad, faktura, záruční list, manuál nebo jiný dokument potřebný pro provoz koupeného zboží). Při osobním odběru zboží je kupující povinen zboží zkontrolovat a zjištěné zjevné vady týkající se mechanického poškození zboží nebo jeho obalu, množství dodaného zboží, kompletnosti dokladů, příp. jiné zjevné vady reklamovat ihned. Při doručení zboží kurýrní službou nebo poštou je kupující povinen na místě převzetí zboží sepsat reklamační protokol o zjištěných zjevných vadách - o nekompletnosti zásilky, mechanickém poškození zboží, jeho obalu, příp. jiných zjevných vadách. Pozdější reklamace týkající se zjevných vad zboží, zjistitelných při převzetí zboží a nekompletnosti zboží a dokladů, nelze uznat a taková reklamace bude považována za neoprávněnou. Prodávající za zjeveno vady zjistitelné při převzetí zboží a nekompletnost odevzdaného zboží a dokladů neodpovídá ani v případě, kdy kupující nevyužije právo provést prohlídku zboží při jeho převzetí. Reklamace mechanického poškození zboží, které nebyly zjevné při jeho převzetí, je nutné uplatnit bez zbytečného odkladu po převzetí zboží, nejpozději do 24 hodin od jeho převzetí. Pozdější reklamace nebudou uznány.

Odpovědnost za poškození zboží během dopravy nese dopravce, jelikož veškeré zboží je pojištěno. Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavření škodní události s dopravcem poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový zboží. V případě, že zboží předáno kupujícímu neodpovídá kvalitě uváděné prodávajícím na jeho internetové stránce, je kupující povinen oznámit tuto skutečnost prodávajícímu nejpozději do 2 pracovních dnů od převzetí zboží. Dodatečné reklamace tohoto typu nebudou uznány. Před prvním použitím koupeného zboží je kupující povinen prostudovat záruční podmínky včetně návodu na obsluhu a následně se těmito informacemi řídit. Práva z odpovědnosti za vady je kupující povinen uplatnit bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, nejpozději do uplynutí záruční doby. Záruka se vztahuje pouze na funkční poruchy zboží způsobené výrobní vadou.

Záruka se nevztahuje zejména na vady způsobené opotřebením nebo nadměrným užíváním věci, vady způsobené používáním zboží v podmínkách neodpovídajících povaze zboží, příp. uvedených v příslušné dokumentaci ke zboží, vady způsobené nesprávným zacházením se zbožím, v rozporu s návodem k jeho použití, nesprávnou obsluhou, ošetřováním a údržbou zboží, vady způsobené použitím jiných komponentov, než doporučených výrobcem nebo dodavatelem, vady způsobené mechanickým poškozením zboží, které nastalo po jeho převzetí kupujícím, vady způsobené neodbornou montáží nebo neodborným uvedením zboží do provozu, vady způsobené opravou nebo modifikací zboží provedenou jinými osobami než autorizovaným servisem, vady způsobené přírodními živly, zboží s porušením ochranných pečetí a nálepek, pokud jsou na zboží, mechanické poškození zboží , příp. jiné zjevné vady a nekompletnost odevzdaného zboží, které nebylo oznámeno prodávajícímu při převzetí zboží av případě, že jde o mechanické poškození, které nebylo možné zjistit při převzetí, bez zbytečného odkladu po převzetí zboží, zboží používaný s vadou, pokud používání zboží s vadami zabrání odstranění vady nebo zvětší rozsah vady, díly spotřebního charakteru spotřebované před uplynutím záruční doby, pokud kupující před převzetím zboží o vadě věděl, resp. byl na vadu upozorněn a pro vadu byla poskytnuta sleva z ceny zboží, pokud kupující reklamuje zboží po uplynutí záruční doby.

Pokud prodávající při prodeji zboží nabídne kupujícímu k prodanému zboží bezplatně jiné zboží jako dar, je na rozhodnutí kupujícího či nabízen dar přijme. Dar není prodaným zbožím a proto se na něj nevztahuje záruka a prodávající za jeho případné vady neodpovídá. Pokud prodávající ví o vadách zboží, které nabízí kupujícímu jako dar, je povinen kupujícího při nabídce daru na ně upozornit. Pokud se na darovaném zboží objeví vady, na které prodávající kupujícího neupozornil, je kupující oprávněn dar vrátit. V případě, že kupujícímu vznikne právo odstoupit od smlouvy o koupi zboží, je povinen prodávajícímu vrátit vše co podle smlouvy dostal, tj spolu s koupeným zbožím je povinen vrátit i zboží přijat jako dar.

Uplatnění práva z odpovědnosti za vady

Práva z odpovědnosti za vady zboží může kupující uplatnit v sídle firmy na Leškova 8 v Bratislavě nebo v autorizovaném servisním středisku (informace o autorizovaných servisních střediscích může kupující získat od prodávajícího prostřednictvím kontaktů uvedených na této stránce v sekci "Kontakt"). V případě, že kupující požaduje opravu vadného zboží a v záručním listě je uveden jiný podnikatel určený k opravě, který je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u podnikatele určeného k provedení záruční opravy. Právo na opravu zboží může kupující uplatnit v autorizovaných servisních střediscích, jejichž seznam je uveden v dokumentaci ke zboží, případně je oznámí prodávající kupujícímu na základě jeho žádosti. Reklamaci může kupující uplatnit předáním vadného zboží a příslušných dokladů, případně jeho zasláním (poštou nebo kurýrní službou), do místa uvedeného v bodě 1. až 3. tohoto článku. Pokud povaha zboží neumožňuje doručit zboží prodávajícímu nebo do autorizovaného servisního střediska, má kupující právo požadovat odstranění vady na místě nebo se dohodnout s prodávajícím o způsobu přepravy zboží.

Při uplatnění reklamace je kupující povinen předložit záruční list (pokud byl vydán) a doklad o zakoupení zboží, resp. zaplacení kupní ceny. V případě nepředložení uvedených dokladů reklamace nebude uznána za záruční. Neúplný nebo nesprávně změněn záruční list je neplatný. Kupující je povinen předložit doklady o případných předchozích opravách souvisejících se zárukou. Kupující při uplatnění reklamace přesně popíše vadu zboží a způsob, jakým se vada projevuje. Zároveň uvede kontaktní adresu (adresu bydliště, pobytu, příp. Sídla, telefonní číslo, e-mail), na kterou bude prodávajícím vyrozuměn o způsobu vyřízení reklamace. Prodávající neodpovídá za případné nesprávné údaje uvedené kupujícím a za nemožnost doručení písemností na kupujícím uvedenou kontaktní adresu. Kupující také uvede, který z nároků z odpovědnosti za vady si uplatňuje a jakým způsobem žádá převzetí vyřízené reklamace (osobní převzetí, zaslání poštou).

Pokud kupující zasílá vadné zboží prodávajícímu nebo servisnímu středisku, je povinen zabalit jej do vhodného obalu, který zboží dostatečně chrání a vyhovuje nárokům na přepravu křehkého zboží, přičemž je povinen zásilku označit příslušnými symboly. Za škodu na zboží způsobenou jeho nevhodným zabalením prodávající neodpovídá. Za den zahájení reklamačního řízení se považuje den, kdy kupující uplatnil reklamaci u prodávajícího nebo v autorizovaném servisním středisku. Při osobním uplatnění reklamace je to den předání vadného zboží spolu s příslušnými doklady prodávajícímu nebo autorizovanému středisku. Při zaslání vadného zboží prodávajícímu příp. servisnímu středisku se za den zahájení reklamačního řízení považuje den, kdy vadné zboží spolu s příslušnými doklady byl doručen prodávajícímu příp. servisnímu středisku.

V případě, že kupující při uplatnění reklamace nepředá všechny požadované doklady, příp. tyto nejsou čitelné nebo předáván zboží není kompletní, reklamační řízení začíná až dnem předání kompletního zboží a všech požadovaných dokladů. Pokud kupující ani na výzvu prodávajícího nedoplní chybějící doklady a zboží, reklamace bude považována za nedůvodnou.

Vyřízení reklamace

Při osobním reklamace zboží vydá zaměstnanec prodávajícího kupujícímu přijímací protokol, který je doručenkou (uplatnění) reklamace. Pokud je reklamace uplatněna prostřednictvím prostředků dálkové komunikace, prodávající je povinen potvrzení o přijetí (uplatnění) reklamace doručit kupujícímu ihned; pokud není možné potvrzení doručit ihned, musí se doručit bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace; potvrzení o uplatnění reklamace se nemusí doručovat, pokud kupující má možnost prokázat uplatnění reklamace jiným způsobem. Pokud kupující uplatní reklamaci, prodávající nebo jím pověřený zaměstnanec nebo určená osoba je povinen poučit kupujícího o jeho právech podle § 622 a § 623 občanského zákoníku. Na základě rozhodnutí kupujícího, které z práv z odpovědnosti za vady si uplatňuje, je prodávající povinen určit způsob vyřízení reklamace ihned, ve složitých případech nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace, v odůvodněných případech, zejména pokud se vyžaduje složité technické zhodnocení stavu výrobku nebo služby, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po určení způsobu vyřízení reklamace se reklamace vyřídí ihned, v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později; vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.

Po uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace uvedené v bodě 3. tohoto článku má kupující právo od smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu zboží za nové zboží. Pokud kupující reklamaci zboží uplatnil během prvních 12 měsíců od koupě, může prodávající vyřídit reklamaci zamítnutím pouze na základě odborného posouzení; bez ohledu na výsledek odborného posouzení nelze od spotřebitele vyžadovat úhradu nákladů na odborné posouzení ani jiné náklady spojené s odborným posouzením. Pokud kupující reklamaci zboží uplatnil po 12 měsících od koupě a prodávající ji zamítl, osoba, která reklamaci vybavila, je povinna v dokladu o vyřízení reklamace uvést, komu může spotřebitel zaslat výrobek na odborné posouzení. Pokud je výrobek zaslán na odborné posouzení určené osobě, náklady odborného posouzení, jakož i všechny ostatní s tím související účelně vynaložené náklady nese prodávající bez ohledu na výsledek odborného posouzení. Pokud spotřebitel odborným posouzením prokáže zodpovědnost prodávajícího za vadu, může reklamaci uplatnit znovu; během provádění odborného posouzení záruční doba neběží. Prodávající je povinen spotřebiteli uhradit do 14 dnů ode dne znovu uplatnění reklamace veškeré náklady vynaložené na odborné posouzení, jakož i všechny s tím související účelně vynaložené náklady. Znovu uplatněnou reklamaci nelze zamítnout.

Při zjevně neodůvodněné reklamaci uplatněné kupujícím, má prodávající právo požadovat od kupujícího náhradu nákladů, které mu v souvislosti s uplatněnou reklamací vznikly. O vyřízení reklamace vydá prodávající kupujícímu výstupní protokol, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, který je potvrzením o vyřízení reklamace. Spolu s předáním výstupního protokolu prodávající splní svou povinnost, která mu z reklamace vyplývá (předá opravené reklamované zboží, předá nové zboží, za který byl reklamované zboží vyměněno, vrátí kupní cenu nebo její část, příp. Vrátí nekorigovaný reklamované zboží, jestliže reklamace byla zamítnuta). O vyřízení reklamace informuje prodávající kupujícího zasláním e-mailové zprávy, pokud kupující uvedl na tyto účely emailovou adresu. Zároveň kupujícího vyzve k převzetí zboží nebo jiného nároku, který mu z uplatněné reklamace přísluší (vrácení kupní ceny, výměna věci), pokud kupující požádal o osobní převzetí vyřízené reklamace. V případě, že kupující požádá o zaslání vyřízené reklamace poštou, prodávající zašle opravené zboží, vyměněno nové zboží nebo kupní cenu na adresu kupujícího spolu s potvrzením o vyřízení reklamace (výstupním protokolem). Prodávající je povinen vést evidenci o reklamacích a předložit ji na požádání orgánu dozoru k nahlédnutí. Evidence o reklamaci musí obsahovat údaje o datu uplatnění reklamace, datu a způsobu vyřízení reklamace a pořadové číslo dokladu o uplatnění reklamace.

Způsoby uplatnění reklamace

Pokud se na zboží během záruční doby vyskytne vada, kterou lze odstranit, má kupující právo na její bezplatné, včasné a řádné odstranění. Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. O způsobu odstranění vady rozhoduje prodávající. Kupující může místo odstranění vady požadovat výměnu zboží, nebo se vada týká jen součásti zboží, výměnu součásti, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem na cenu zboží nebo závažnost vady. Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadné zboží za bezvadný, pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné potíže. Odstranitelnými vadami jsou vady, jejichž odstraněním se nezhorší kvalita a užitné vlastnosti zboží. Pokud se provedenou záruční opravou zhoršil vzhled zboží a nebyla porušena jeho funkčnost, je možné řešit reklamaci slevou z kupní ceny. Kupující má právo požadovat bezplatnou výměnu zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy pokud se na zboží vyskytne vada, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby se zboží mohlo řádně užívat jako zboží bez vady, jde-li sice o vady odstranitelné, avšak kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě zboží řádně užívat; za opětovné vyskytnutí vady po opravě se považuje stav, jestliže se stejná vada vyskytne potřetí po jejím nejméně dvou předchozích opravách, jde-li sice o vady odstranitelné, avšak kupující nemůže pro větší počet vad zboží řádně užívat; za větší počet vad se považují současně nejméně tři různé odstranitelné vady, které brání řádnému užívání zboží nebo jestliže prodávající nevybaví reklamaci v zákonné 30denní lhůtě (v tomto případě se má za to, že jde o neodstranitelnou vadu).

Pokud se na zboží objeví jiné neodstranitelné vady, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny zboží. Při vyřizování reklamace poskytnutím slevy z kupní ceny se přihlédne k charakteru vady, stupeň a způsob opotřebení zboží a možnost jeho dalšího užívání. O výši poskytované slevy rozhoduje prodávající. Pokud zboží prodávané za nižší cenu má vadu, za kterou prodávající odpovídá, má kupující místo práva na výměnu zboží právo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Prodávající je povinen vyřídit reklamaci a ukončit reklamační řízení předáním opraveného zboží, výměnou zboží, vrácením kupní ceny zboží (při odstoupení kupujícího od smlouvy), vyplacením přiměřené slevy z ceny zboží, písemnou výzvou k převzetí plnění, odůvodněným zamítnutím reklamace. Vybavením reklamace není dotčeno právo kupujícího na náhradu škody podle zákona č. 294/1999 Sb. o odpovědnosti za škodu způsobenou vadným výrobkům ve znění pozdějších předpisů.

Výměna a vrácení zboží

Pokud výrobky nejsou shodné s Vašimi očekáváními, tedy nesedla vám velikost, můžete je vrátit v průběhu 30 dnů ode dne doručení. Vrácené zboží nemůže být poškozen, zničen, použitý nebo nošený, vyžadují se všechny originální etikety a visačky.

Vrácené zboží vhodně zabalte, můžete použít stejný obal, v jakém jste zboží dostali a odešlete na sídlo firmy na Račianska 31, 821 02 Bratislava. Nezapomeňte ke zboží přibalit potvrzení o realizaci nákupu, tj fakturu a vyplněný reklamační formulář. Vyměněné zboží vám do 30 dnů ode dne přijetí reklamace zašleme na vámi zvolenou adresu.

Pokud se rozhodnete zboží vrátit, bez možnosti výměny, a za předpokladu, že veškeré zboží je vráceno ve stejném stavu, peníze vám budou vráceny ve formě dárkové poukázky v plné výši vráceného zboží.

Z hygienických a bezpečnostních důvodů se na textilní roušku a spodní prádlo nevztahuje právo na vrácení.


Karol

Som rekreačný cyklista, športovec a kedysi aj cestovateľ. Okrem cyklistiky sa venujem sa outdoor aktivitám v prírode, behu, plávaniu a iným športom. Prešiel som svet na bicykli v rokoch 2013 - 2016 v rámci projektu World Bike Travel. Cestovanie na bicykli ma facinuje už od roku 2000, keď sme začali jazdiť po Európe a objavovať nielen na bicykli nové krajiny a kúty sveta. Rád poradím pri výbere bicykla, tréningu, výberu oblečenia alebo doplnkov stravy. Pravidelne jazdím a trénujem na cestnom bicykli hlavne okolo Bratislavy a v Rakúsku. Pravidelne chodíme na bicykloch na výlety, jazdy, preteky po Slovensku a iných krajinách Európy. Okrem klasických cyklo maratónov som prešiel aj extrémne preteky ako Istria 300, Alpenbrevet Platinum Tour, zúčastnil som sa 24 hodinovej jazdy z KE do BA, pravidelne chodím cyklomaratón Jasná alebo Trnava Rysy. Ročne najazdím od 6000 do 25000 km. Naše firmy poskytujú služby v oblastiach ako tvorba e-shopov a webstránkok, poskytujeme marketingové a e-commerce služby. Sám som konzultant v oblasti marketingu, e-commerce a pre web, kde okrem poradenstva, školení riešim aktívne aj zlepšovanie procesu, audity, analýzy, budgeting a riadenie projektov. V oblasti mám už viac ako 20 rokov skúseností. Od roku 2002 sa venujem profesionálne IT, školeniam, online, tvorbe webstránok, SEO a marketingu od roku 2007. Založil som marketingovú agentúru Madviso, e-shop platformu Midasto a e-shop a predajňu so zameraním na cyklo a outdoor Trenujeme. Rád spolupracujem na zujímavých projektoch a rozvíjam ich.

Nejnovější články

Odporúčané produkty

Tato webstránka používá soubory cookies

Pro přizpůsobení obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýzu návštěvnosti používáme soubory cookies. Informace o tom, jak používáte naše webové stránky, poskytujeme také našim partnerům v oblasti sociálních médií, inzerce a analýzy. Tito partneři mohou příslušné informace zkombinovat s dalšími údaji, které jste jim poskytli nebo které od vás získali, když jste používali jejich služby.

Potřebné

Statistiky

Marketing

Potřebné
Potřebné soubory cookies pomáhají vytvářet použitelné webové stránky tak, že umožňují základní funkce, jako je navigace stránky a přístup k chráněným oblastem webových stránek. Webové stránky nemohou řádně fungovat bez těchto souborů cookies.
Statistiky
Statistické soubory cookies pomáhají majitelům webových stránek, aby pochopili, jak komunikovat s návštěvníky webových stránek prostřednictvím shromažďování a hlášení informací anonymně.
Marketing
Marketingové soubory cookies se používají ke sledování návštěvníků na webových stránkách. Záměrem je zobrazovat reklamy, které jsou relevantní a poutavé pro jednotlivé uživatele, a tím cennější pro vydavatele a inzerenty třetích stran.
Cookies jsou malé textové soubory, které mohou být použity webovými stránkami, aby zefektivnily uživatelovu zkušenost.

Zákon říká, že můžeme ukládat soubory cookies na vašem zařízení, jsou-li nezbytné pro provoz těchto stránek. U všech ostatních typů souborů cookies potřebujeme váš souhlas.

Tato stránka používá různé typy cookies. Některé cookies jsou zde umístěny službami třetích stran, které se objevují na našich stránkách.

Svůj souhlas se Zásadami cookies můžete kdykoli změnit nebo odvolat na naší webové stránce.

Získejte více informací o tom, kdo jsme, jak nás můžete kontaktovat a jak zpracováváme osobní údaje v našich Zásadách ochrany osobních údajů.